Canformed

Regulamin Organizacyjny

I

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CFL SP. Z.O.O.

datowany na dzień 31 listopada 2022 roku

§ 1

Podstawy prawne funkcjonowania

 • CFL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000774627, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Medyczną prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod numerem księgi 000000208800 W-04, jest podmiotem leczniczym, w ramach którego wyodrębniono zakład leczniczy CANFORMED, działającym na podstawie powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych oraz aktów wewnętrznych, w szczególności:

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 ze zm.) – dalej ustawa o działalności leczniczej,

2) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 ze zm.) – dalej ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

3) Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,

4) Niniejszego regulaminu (dalej Regulamin).

 • Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą CANFORMED.

§ 2
Zakres Regulaminu

 • Regulamin został przygotowany zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
 • Regulamin określa w szczególności:

1) cele i zadania podmiotu leczniczego,

2) strukturę organizacyjną zakładu leczniczego,

3) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

4) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

5) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń, w tym organizację procesu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych,

6) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami  udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,

7) organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych i komórek  organizacyjnych oraz warunki ich współdziałania,

8) sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego,

9) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

10) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

§ 3
Cele i zadania CFL SP. Z.O.O.

 • Celem CFL Sp. z.o.o. jest:
  • udzielanie odpłatnych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
  • leczenie ambulatoryjne specjalistyczne;
  • szczepienie – nieodpłatne świadczenia;

przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 • CFL Sp. z.o.o. realizuje w szczególności następujące zadania:

1) organizacja i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, szczepienia oraz udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych specjalistycznych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia,

2) wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 • CFL Sp. z.o.o. realizuje swoje cele i zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami podmiotów leczniczych, w szczególności:

1) świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

2) świadczenia zdrowotne udzielane są w warunkach gwarantujących pełną poufność oraz zabezpieczonych w sposób przepisany wedle najlepszych starań spółki CFL Sp. z.o.o..

 • CFL Sp. z.o.o. dysponuje pomieszczeniami oraz wyposażeniem w sprzęt medyczny odpowiadający wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.

§ 4

Struktura organizacyjna CFL SP.Z.O.O.

 • CFL Sp. z.o.o. wpisana jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod numerem 000000208800.
 • CFL Sp. z.o.o. składa się z jednego zakładu leczniczego pod nazwą CANFORMED, w ramach którego wyodrębniono jednostkę organizacyjną o nazwie Canformed, w ramach której wyodrębniono następujące jednostki komórki organizacyjne:
 • Poradnia Chorób Wewnętrznych – (KOD 1000);
 • Poradnia Leczenia Bólu – (KOD 1222);
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – (KOD 1700);
 • Punkt Szczepień – (KOD 9600).
 • Nadzór nad działalnością zakładu leczniczego sprawuje spółka CFL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000774627, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu. 

§ 5

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 • CFL Sp. z.o.o. prowadzi działalność w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz specjalistycznego punktu szczepień.
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są w zakresie medycyny rodzinnej, paliatywnej, wewnętrznej, psychiatrii oraz pielęgniarstwa.

§ 6

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 • Świadczenia zdrowotne udzielane są w siedzibie zakładu tj. w Toruniu (87-100) przy ulicy Kozackiej 11/6 oraz za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, co oznacza, iż miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń lub miejsce przebywania Pacjentów.
 • Dostępne terminy udzielania świadczeń zdrowotnych widoczne są na stronie internetowej Canformed, jak również  podlegają indywidualnemu uzgodnieniu w siedzibie placówki przez wyznaczonego pracownika lub Lekarza. Terminy realizacji świadczeń określane są jako godziny przewidywane, ich dostępność może ulec nieznacznej zmianie stosownie do okoliczności. 

§ 7

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 • CFL Sp. z.o.o. udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w Regulaminie z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń, w sposób gwarantujący pacjentom dogodną formę korzystania z tych świadczeń, tj. stacjonarnie w siedzibie zakładu leczniczego oraz z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 • W celu skutecznego skorzystania z Usług świadczonych przez Lekarza Pacjent bądź jego przedstawiciel ustawowy, zobowiązany jest do rejestracji na konkretną wizytę oraz przedłożenia prawidłowych, kompletnych i rzetelnych informacji (w tym dokumentacji medycznej) niezbędnych do spełnienia świadczenia.
 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy zobligowany jest do wniesienia opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem w wysokości określonej każdorazowo w aktualizowanym cenniku dostępnym w placówce i na stronie internetowej Canformed pod adresem https://canformed.com/umow-wizyte/. Płatność w zależności od sposobu spełnienia świadczenia, dokonywana jest bezpośrednio w kasie Canformed lub po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego (spełniającego kryteria skuteczności opisane w postanowieniach odrębnych) za pośrednictwem Podmiotu Płatniczego. Opłaty za Usługi każdorazowo stanowią cenę brutto tj. uwzględniają podatek od towarów i usług, jak również koszty sprężone, jeżeli takowe wynikają z charakterystyki usługi. 
 • Usługi medyczne mogą być świadczone na rzecz Pacjenta jedynie po uprzednim zapoznaniu się Lekarza z dokumentacją medyczną przedłożoną przez Pacjenta, a warunkującą pełną kwalifikację medyczną, jak również po uprzednim zaakceptowaniu przez Pacjenta wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Pacjenta z usług świadczonych przez Lekarza w razie wątpliwości uznaje się za równoznaczne z akceptacją przezeń wszystkich postanowień Regulaminu. 
 • Usługi medyczne świadczone są przez Lekarza w oparciu o informacje i dane przedłożone przez Pacjenta, który odpowiada za ich prawdziwość oraz kompletność. Lekarz nie ponosi odpowiedzialności za Usługi medyczne, w tym wystawione w ich wyniku recepty lub zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, w przypadku zaniechania lub nienależytego wykonania obowiązków Pacjenta w zakresie dostarczenia kompletnej dokumentacji określonych niniejszym Regulaminem. Dostarczenie niekompletnych lub nieprawdziwych danych bądź wprowadzenie w błąd Lekarza bez względu na zamiar Pacjenta może wywołać skutek ujemny w zakresie świadczonej Usługi, mogący wiązać się z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, za które Lekarz nie ponosi odpowiedzialności. 
 • Z uwzględnieniem postanowień ust. 5 Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy zobligowany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających (w tym zwłaszcza dokumentacji medycznej), że wystawienie przez Lekarza recepty stanowi warunek niezbędny dla rozpoczętej przez Pacjenta terapii. W przypadku kontynuacji leczenia określonym środkiem Lekarz uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Pacjenta poprzedniej dokumentacji medycznej sporządzonej oraz prowadzonej przez podmiot trzeci względem Lekarza.
 • Lekarz uprawniony jest odmówić wystawienia recepty, której przedmiot mają stanowić mają substancje psychotropowe, odurzające oraz leki o potencjalne uzależniającym. W przypadku leków określonych w regulacjach niniejszego postanowienia niezbędne jest przeprowadzenia konsultacji z lekarzem prowadzącym. Jednakże jeżeli w wyniku przeprowadzonej przez Lekarza analizy załączonych przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego dokumentów wynika, iż kontynuacja leczenia danym lekiem jest zasadna Lekarz może takową receptę wystawić. 
 • Momentem związania Stron umową o świadczenie usług jest moment potwierdzenia przez Pacjenta złożonego uprzednio zamówienia na Usługę lub moment zapłaty w przypadku wizyt stacjonarnych. Dla skutecznego potwierdzenia zamówienia wymagane jest kumulatywne spełnienie przesłanek określonych w ust. 2 oraz 3, tj. wyczerpujące uzupełnienie formularza oraz zapłata ceny określonej w cenniku dostępnym w siedzibie Placówki (ul. Kozacka 11/6, 87-100 Toruń) lub dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://canformed.com/umow-wizyte/.
 • Usługi świadczone są na rzecz Pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00.  W przypadku zaistnienia stanu zagrożenia życia bezwzględnie zaleca się niezwłoczne zgłoszenie do właściwego miejscowo Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub zgłoszenia tego faktu stosownym służbom przy wykorzystaniu numeru alarmowego 112. Placówka nie odpowiada za utratę zdrowia lub życia przez Pacjenta mogącą wynikać z opóźnienia w świadczeniu usług powstałego wskutek okoliczności, za która Placówka nie odpowiada, bądź wskutek okoliczności od niej niezależnych. 
 • W uzasadnionych przypadkach, w tym zwłaszcza w sytuacji powzięcia przez Lekarza wątpliwości odnośnie kwalifikacji schorzenia lub zasadności prowadzenia określonej terapii pozostaje on uprawniony do odmowy spełnienia świadczenia wzajemnego oraz skierowania Pacjenta do bezpośredniego kontaktu z lekarzem specjalistą lub innym podmiotem wykonującym działalność leczniczą. 
 • W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo uzyskać wszelkie niezbędne wyjaśnienia dotyczące diagnozy i zaproponowanego leczenia.

§ 8

Organizacja procesu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz wysokość opłat

 • Ustala się opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Canformed dostępnej pod adresem: www.canformed.com.
 • Opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych pobierane są przed przystąpieniem do udzielania świadczenia zdrowotnego, podczas składania zamówienia na udzielenie świadczenia zdrowotnego lub po uzyskanym świadczeniu w kasie Canformed.
 • Opłata może zostać powiększona o należny podatek od towarów i usług, jeśli ma to zastosowanie.

§ 9

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych oraz sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego

 • CFL Sp. z.o.o. organizuje działalność poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych oraz warunki ich współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu.
 • Działalnością CFL Sp. z.o.o. kieruje Zarząd, który reprezentuje go na zewnątrz i podejmuje decyzje dotyczące jego organizacji pracy, w szczególności wykonuje wszelkie prawa i obowiązki nałożone na podmiot leczniczy.
 • CFL Sp. z.o.o. prowadzi działalność w następującym zespole:
 • Lekarze – przez co rozumie się każdą osobę uprawnioną do wykonywania zawodu lekarza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020.514 t.j. z dnia 2020.03.24) współpracującą ze spółką CFL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000774627, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Medyczną prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod numerem księgi 000000208800 W-04, a także wskazana przez nią do świadczenia usług telemedycznych, których zadaniem jest udzielanie świadczeń medycznych zgodnie z posiadanymi kompetencjami, aktualnym stanem wiedzy medycznej, dostępnym metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Obowiązkiem lekarzy jest przestrzeganie praw pacjenta;
 • Dział administracji – obowiązkiem Działu jest organizacja pracy i prowadzenie dokumentacji prawnej i administracyjno-finansowej obejmującej całokształt działalności CFL Sp. z.o.o.;
 • Zarząd – obowiązkiem Zarządu jest podejmowanie decyzji dotyczących działalności CFL Sp. z.o.o. (w tym ustalanie cennika usług, tworzenie wewnętrznych regulacji, zawieranie umów i podejmowanie decyzji personalnych), analiza i inicjowanie działań mających na celu podniesienie poziomu działalności CFL Sp. z.o.o., jak również zapewnianie należytej organizacji pracy CFL Sp. z.o.o.
 • Pielęgniarka – przez co rozumie się każdą osobę uprawnioną do wykonywania zawodu pielęgniarki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2011.Nr 174, poz 1039) współpracującą ze spółką CFL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000774627, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Medyczną prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod numerem księgi 000000208800 W-04, a także wskazana przez nią do świadczenia usług, których zadaniem jest udzielanie świadczeń medycznych zgodnie z posiadanymi kompetencjami, aktualnym stanem wiedzy medycznej, dostępnym metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Obowiązkiem pielęgniarek jest przestrzeganie praw pacjenta.
 • Każda z osób należąca do personelu CFL Sp. z.o.o ma obowiązek współdziałać ze sobą w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania CFL Sp. z.o.o z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz praw pacjenta.


§ 10

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 • CFL Sp. z.o.o podczas realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • CFL Sp. z.o.o podczas realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami, w szczególności fundacjami czy stowarzyszeniami, których zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia pacjentów.
 • W przypadku podjęcia decyzji o współpracy, jej warunki określane są w treści umowy o współpracę.
 • W ramach zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych CFL Sp. z.o.o współpracuje z lekarzami różnych specjalizacji. 
 • Lekarz CFL Sp. z.o.o może zalecić pacjentowi konsultacje specjalistyczne, jeżeli uzna, iż wymaga tego dobro pacjenta.
 • Lekarz CFL Sp. z.o.o może zalecić pacjentowi leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie, w szczególności w formie oferowanej przez CFL Sp. z.o.o.

§ 11

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

 • Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 • CFL Sp. z.o.o jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w rozdziale 7. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 • CFL Sp. z.o.o udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu. Dokumentacja udostępniana jest także podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie CFL Sp. z.o.o, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

5) na informatycznym nośniku danych.

 • Udostępnienie dokumentacji następuje w sposób zapewniający zachowanie ochrony danych osobowych.
 • CFL Sp. z.o.o prowadzi wykaz dotyczący udostępnienia dokumentacji medycznej.
 • CFL Sp. z.o.o nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.


§ 12

Postępowanie reklamacyjne

 • W przypadku powzięcia przez Pacjenta wątpliwości odnośnie należytego świadczenia Usług w ramach konkretnej umowy przysługuje mu uprawnienie do wszczęcia procedury reklamacyjnej na warunkach opisanych w treści niniejszego paragrafu.
 • Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące zarówno kwestii proceduralnych, jak również należytego świadczenia Usług przez Placówkę należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: canformed@gmail.com, bądź pisemnie na adres siedziby Placówki wskazany w § 1 ust. 1.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej:
 • dane identyfikacyjne zgłaszającego w postaci przynajmniej imienia, nazwiska, oznaczenia umowy, adresu poczty elektronicznej i adresu do doręczeń;
 • wskazanie konkretnej Usługi, której dotyczy zgłoszenie, w tym w szczególności daty rezerwacji Usługi;
 • określenie przedmiotu reklamacji ze wskazaniem konkretnych naruszeń;
 • określenie żądania zgłaszającego;
 • wskazanie na Lekarza lub Pielęgniarki świadczącego/ej Usługę.
 • W przypadku przedłożenia przez Pacjenta zgłoszenia reklamacyjnego uniemożliwiającego jego identyfikację, niezawierającego podstawowych informacji w przedmiocie reklamowej usługi, bądź braku wskazania konkretnych naruszeń i żądań Placówka przed rozpatrzeniem zgłoszenia reklamacyjnego skontaktuje się z Pacjentem w celu jego uzupełnienia. Okres pomiędzy wystąpieniem przez Placówkę o uzupełnienie zgłoszenia, a jego uzupełnieniem Strony traktują jako zawieszenie biegu terminu na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Placówka rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia ich wpływu na serwer poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszeń przesłanych w formie pisemnej – od dnia doręczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne udzielona jest drogą tożsamą do drogi, przy pomocy której zgłoszenie zostało pierwotnie wniesione.

§ 13

Postanowienia końcowe

 • Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników i współpracowników CFL Sp. z.o.o., osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów i osoby towarzyszące pacjentom. Każda z wymienionych osób ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i stosować do jego postanowień.
 • Regulamin podlega powszechnie obowiązującemu prawu polskiemu.
 • Zmiany i uzupełnienia do Regulaminu wprowadzane będą w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmian dotyczących prowadzonej działalności leczniczej.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd, tj. z dniem 31 listopada 2022 roku. 
Scroll to Top